Regulamin BIP

Regulamin użytkowania Biuletynu Informacji Publicznej - ZS Grójec

Niniejszy regulamin określa zasady użytkowania i administrowania Biuletynem Informacji Publicznej w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec” – Grójec w Grójcu.

Korzystanie ze stron internetowych wchodzących w skład domeny zspgrojec.eu oznacza akceptację zasad zawartych w przedstawionym Regulaminie.

Informacje zawarte w Regulaminie uzupełnia Instrukcja, pozwalająca na zapoznanie się z możliwościami BIP. Instrukcja zamieszona jest pod adresem: http://bip.zspgrojec.eu , link w menu: Instrukcja korzystania z BIP.

§1 Słownik pojęć

Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

 1. BIP – Biuletyn Informacji Publicznej Zespołu Szkół w Grójcu
 2. Jednostka – Zespół Szkół w Grójcu, który na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej zobowiązany jest do prowadzenia BIP.
 3. Strona Podmiotowa BIP – strona internetowa BIP danej Jednostki.
 4. Administrator Główny – osoba zarządzająca BIP.
 5. Administrator Tech. – osoba posiadająca uprawniania do wprowadzania zmian w strukturze stron BIP, do zakładania kont Redaktorom BIP, przypisywanie uprawnień oraz ewentualną zmianę haseł dla tych osób.
 6. Redaktor BIP – osoba posiadająca uprawnienia do edycji stron BIP oraz publikowania treści na stronie podmiotowej BIP
 7. Użytkownik – należy przez to rozumieć każdą osobę, która korzysta z treści udostępnianych na stronach BIP.

§2 Postanowienia ogólne

 1. Publikowanie informacji w BIP odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w szczególności z:
  1. Ustawą o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198, z poźn. zm.)
  2. Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. ( Dz. U. 2016 r. poz. 922)
  3. Ustawą z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. 2016 poz. 352)
  4. Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej z dnia 18 stycznia 2007 r. (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68)
  5. Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych z dnia 12 kwietnia 2012 r. ( Dz.U. 2012 poz. 526)
 2. Jednostka odpowiada za wypełnianie treścią Strony Podmiotowej BIP oraz ponosi pełną odpowiedzialność za zamieszczone na niej treści.
 3. Rolę Administratora Głównego pełni dyrektor Jednostki.
 4. Administrator Główny Jednostki wyznaczy osobę lub osoby pełniące rolę Administratorów Tech., które będą odpowiedzialne za zarządzanie Stroną Podmiotową BIP.
 5. W przypadku niemożliwości realizowania zadań przez Administratora Tech. jego rolę przejmuje osoba wyznaczona przez Administratora Głównego na podstawie upoważnienia.
 6. Hasło dostępu do Strony Podmiotowej BIP właściwe dla roli danej osoby znane są wyłącznie jej samej i ona odpowiada za jego ochronę oraz zmianę w razie potrzeby.
 7. Usunięcie i zaprzestanie udostępniania Strony Podmiotowej BIP następuje na podstawie zarządzenia Administratora Głównego.

§3 Zasady i sposób publikowania danych na Stronie Podmiotowej BIP

 1. Zadania Administratora Tech.
  1. Administrator Tech. wprowadza zmiany w strukturze Strony Podmiotowej BIP zgodnie z poleceniami Administratora Głównego.
  2. Administrator Tech. wykonuje raz w miesiącu kopię bezpieczeństwa i zapisuje ją na wyznaczonym przez Administratora Głównego nośniku danych.
  3. Kopie Bezpieczeństwa przechowywane są w wyznaczonym miejscu przez Administratora Głównego.
  4. Zapis poszczególnych kopii bezpieczeństwa dokonywany jest zgodnie ze wzorem:
   1. Rok/Nazwa_Kopii_Bezpieczeństwa_Miesiąc_Dzień.zip np. 2015/bip_styczeń_03.zip
  5. Administrator Tech. zakłada konta i nadaje uprawnienia wyznaczonym osobom do pełnienia obowiązku Redaktora BIP zgodnie z poleceniem Administratora Głównego.
 2. Zadania Redaktora BIP
  1. Redaktor BIP wprowadza treści na Stronie BIP lub zamieszcza dokumenty zgodnie z poleceniem Administratora Głównego.
  2. Każda strona BIP może podlegać edycji przez Redaktora BIP.
 3. Publikowanie treści oraz wprowadzanie zmian
  1. Każdy wprowadzony dokument, treść oraz każda strona zawiera informację:
   1. o osobie (redaktor), która ją wprowadziła,
   2. o osobie (autor), która jest autorem treści,
   3. informacje o dacie publikacji
  2. Każda modyfikowana Strona BIP musi zawierać informację o przyczynie dokonania zmiany w treści.
  3. Redaktor odpowiada za właściwe formatowanie tekstów publikowanych informacji (przejrzysty wygląd – w ramach możliwości technicznych systemu BIP)
 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Karwan
Publikacja dnia: 18.12.2019
Podpisał:
Dokument z dnia: 18.12.2019
Dokument oglądany razy: 5774
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec