ROZSTRZYGNIETY: Nabór na wolne stanowisko pracy: sekretarza szkoły w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec

koniec: 04.08.2020, 14:00, rozstrzygnięcie: 07.08.2020, 12:19 (rozstrzygnięty), kontakt: tel. (48) 664 26 20, email: sekretariat.zspgrojec@grojec.pl

Konkurs rozstrzygnięty

Wyniki konkursu

 


DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC” – GRÓJEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO SEKRETARZA SZKOŁY


1. Adres jednostki:

Zespół Szkół w Grójcu, ul. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec

2. Określenie stanowiska służbowego:

sekretarz szkoły

3. Wymiar etatu:

1,00 (pełny)

4. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem, zgodnie z art. 35, ust.2 ustawy o finansach publicznych:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Wykształcenie wyższe ekonomiczne, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe lub wykształcenie średnie ekonomiczne (policealna, pomaturalna szkoła ekonomiczna) i minimum 5-letnie doświadczenie
 4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub przestępstwo skarbowe.

5. Wymagania dodatkowe związane ze stanowiskiem:

 1. Biegła znajomość komputera (Word, Excel, Internet).
 2. Biegła znajomość obsługi programu Vulcan Płace.
 3. Znajomość przepisów oraz wytycznych obowiązujących na powierzonym stanowisku
 4. Umiejętność pracy w zespole, sumienność i rzetelność, dobra organizacja czasu pracy, gotowość do stałego podnoszenia swoich kwalifikacji.
 5. Zakres obowiązków:
 1. Organizacja i nadzór nad pracą podległych pracowników obsługowych.
 2. Prowadzenie obowiązującej na stanowisku dokumentacji:
  • Księgi inwentarzowe
  • Kartoteki magazynowe
  • Kartoteki wyposażenia w odzież ochronną
  • Kartoteki środków trwałych
 3. Prowadzenie ewidencji odcisków pieczęci szkolnych.
 4. Zamawianie pieczęci dla potrzeb szkoły.
 5. Planowanie właściwego utrzymania i wykorzystania obiektów szkolnych poprzez:
  • Prowadzenie ksiąg obiektów szkolnych
  • Sporządzanie harmonogramu przeglądów okresowych dla Dyrektora Szkoły
  • Dokonywanie przeglądów budynków i pomieszczeń szkoły i obiektów szkolnych pod względem stanu sanitarnego, estetyki, czystości i  właściwej konserwacji – wg zaleceń Dyrektora Szkoły
 6. Zaopatrywanie szkoły w sprzęt meblowy, środki czystości, artykuły biurowe oraz pomoce dydaktyczne.
 7. Nadzór nad dokumentacją przekazywania i wybrakowania materiałów będących w użytkowaniu szkoły.
 8. Nadzór nad kotłownią szkolną w postaci:
  • Przeglądy okresowe kotłowni
  • Przeglądy okresowe punktu redukcyjnego gazu
 9. Zaopatrywanie szkoły w niezbędne druki i formularze.
 10. Prowadzenie kontroli druków ścisłego zarachowania na powierzonym stanowisku.
 11. Współorganizowanie z Dyrektorem Szkoły wykonawstwa remontów budynków szkolnych (przetargi, zapytania ofertowe).
 12. Sporządzanie umów: najmu, konserwacyjno-serwisowych i inne na potrzeby szkoły.
 13. Przestrzeganie w praktyce zasad protokólarnego przekazywania funkcji osoby zajmującej stanowisko służbowe związane z odpowiedzialnością.
 14. Sporządzanie sprawozdań statystycznych z gospodarki mieszkaniowej –GUS.
 15. Sporządzanie sprawozdań z ochrony Środowiska – kotłownia szkoły.
 16. Sporządzanie deklaracji podatkowych do Urzędu Gminy.
 17. Sporządzanie comiesięcznego wykazu odpłatności za zużytą wodę w mieszkaniach szkoły i domach nauczyciela.
 18. Sporządzanie w oparciu o Uchwałę Rady Miasta wykazów odpłatności za czynsz od lokatorów mieszkań Domów Nauczyciela i Szkoły.
 19. Sporządzanie w oparciu o zarządzenie Dyrektora Szkoły wykazów odpłatności za nieczystości od lokatorów mieszkań Domów Nauczyciela i Szkoły.
 20. Sporządzanie protokołu grupowania zakupu materiałów (środki czystości i artykuły biurowe) w oparciu o Ustawę o Zamówieniach Publicznych.
 21. Przechowywanie dokumentacji wg obowiązujących przepisów.
 22. Właściwe przechowywanie czeków.
 23. Sporządzanie list płac dla pracowników szkoły.
 24. Załatwianie innych prac zleconych przez Dyrektora Szkoły

7. Wymagane dokumenty:

 1. Curriculum vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.
 3. List motywacyjny.
 4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska.
 5. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.
 6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.
 7. Oświadczenie o niekaralności.

8. Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Grójcu, ul. P. Skargi 12; 05-600 Grójec, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sekretarza szkoły” w terminie do 04-08-2020r. do godziny 1400

9. Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor Zespołu Szkól w Grójcu – tel. (048) 664 26 20

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Karwan
Publikacja dnia: 28.07.2020, 12:38

Dokument oglądany razy: 1638
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec