Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownika Szkolenia Praktycznego w Zespole Szkół im. Armii Krajowej Obwodu „Głuszec”- Grójec

koniec: 11.08.2020, 14:00, rozstrzygnięcie: 14.08.2020, 14:00 (nierozstrzygnięty), kontakt: email: sekretariat.zspgrojec@grojec.pl, tel. (48) 664 26 20

DYREKTOR  ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ARMII KRAJOWEJ OBWODU „GŁUSZEC” – GRÓJEC OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO KIEROWNIKA SZKOLENIA PRAKTYCZNEGO


1. Adres jednostki:

    Zespół Szkół w Grójcu ul. ks. Piotra Skargi 12, 05-600 Grójec

2. Określenie stanowiska służbowego:

    Kierownik Szkolenia Praktycznego

3. Wymiar etatu:

    1,00 (pełny)

Wymagania na stanowisko - zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce.

 

Inne wymagania:

1. Obywatelstwo polskie

2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych

3. Wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym.

4. Kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem.

Zakres obowiązków, odpowiedzialności i uprawnień kierownika szkolenia praktycznego:

 1. Pełnienie nadzoru organizacyjnego i pedagogicznego nad przebiegiem praktycznej nauki zawodu (opracowanie planu praktyk zawodowych). 
 2. Organizowanie i nadzór nad przebiegiem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w technikach i branżowej szkole.
 3. Przygotowanie harmonogramu praktyk zawodowych ze szczególnym uwzględnieniem: liczebności grup wynikającej ze stosowania przepisów BHP, wykazu prac wzbronionych młodocianym, a także warunków lokalowych i technicznych w miejscu odbywania praktyk, oraz wymagań edukacyjnych wynikających
  z realizowanego programu praktyk.
 4. Ustalanie z zakładami pracy miejsc odbywania praktyk zawodowych.
 5. Wizytowanie uczniów na praktykach zawodowych i prowadzenie arkuszy spostrzeżeń i uwag nt jakości odbywanych przez uczniów praktyk.
 6. Nadzór nad zajęciami praktycznymi u pracodawców.
 7. Terminowe opracowywanie materiałów sprawozdawczych z praktycznej nauki zawodu.
 8. Współdziałanie z radą pedagogiczną, rodzicami i pracodawcami w zakresie szkolenia praktycznego.
 9. Ustalanie harmonogramu dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników
  dla uczniów klas wielozawodowych, oraz nadzór nad dokumentacją z przebiegu teoretycznego dokształcania uczniów.
 10. Współpraca z Centrami Kształcenia Zawodowego.
 11. Prowadzenie dokumentacji dotyczącej zajęć praktycznych (umowy z zakładami pracy, harmonogram kontroli, wykaz uczniów w poszczególnych zakładach pracy). Wypełnianie dokumentacji pedagogicznej dotyczącej ocen (klasyfikacji) z praktyk zawodowych, oraz zajęć praktycznych pracowników młodocianych.
 12. Reprezentowanie szkoły w kontaktach z pracodawcami młodocianych pracowników.
 13. Udzielanie konsultacji w zakresie prawa pracy w celu nauki zawodu z obowiązującymi przepisami.
 14. Opracowanie harmonogramu praktyk zawodowych na rok szkolny.
 15. Kontrola prowadzenia dokumentacji z przebiegu praktycznej nauki zawodu.
 16. Opracowanie i monitorowanie realizacji Szkolnego Regulaminu praktycznej nauki  zawodu.
 17. Pełnienie dyżuru kierowniczego w wyznaczonych przez dyrektora godzinach.
 18. Przynajmniej dwa razy w roku, składanie sprawozdań z działalności Kierownika Szkolenia Praktycznego.
 19. Przestrzeganie tajemnicy służbowej i terminów realizacji opisanych zadań.
 20. Współpraca z placówkami i instytucjami w zakresie organizacji egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe.
 21. Przygotowywanie ogólnych informacji o szkoleniu praktycznym i zawodowym
  w Zespole Szkół w Grójcu na stronę internetową Szkoły.
 22. Kierownik Szkolenia Praktycznego  zapewnia na początku roku nauki w szkole uczniom dostęp do szczegółowych wymagań edukacyjnych wynikających z programu praktyk oraz zapoznaje ich z regulaminem praktycznej nauki zawodu.
 23. Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora szkoły i zaleceń administracji oświatowej.

 

Wymagane dokumenty:

1. Curriculum Vitae wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Podanie o przyjęcie na stanowisko objęte naborem.

3. List motywacyjny.

4. Dokumenty potwierdzające kwalifikacje wymagane do zajmowania stanowiska.

5. Dokumenty potwierdzające odpowiedni staż pracy.

6. Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności.

7. Oświadczenie o niekaralności.

 

Forma i termin składania ofert:

Wymagane dokumenty należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół w Grójcu, ul. ks. Piotra Skargi 12; 05-600 Grójec, w zamkniętej kopercie z podanym adresem i numerem telefonu kontaktowego wraz z dopiskiem:
„Nabór na stanowisko kierownika szkolenia praktycznego” w terminie do 11-08-2020 r. do godziny 14:00

 

Dodatkowych informacji udziela:

Dyrektor Zespołu Szkól w Grójcu – tel. (048) 664 26 20

 
  do góry strony
wersja do druku
Opublikował: Krzysztof Karwan
Publikacja dnia: 04.08.2020, 16:24

Dokument oglądany razy: 2368
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu "Głuszec" - Grójec